ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Необходими документи

 1. Заявление до директора;
 2. Удостоверение за преместване /без I клас/ и ученическа книжка;
 3. Оценка на потребностите на учениците със СОП по предложение на Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование /РЦПППО/ град Добрич и препоръки за обучение в център за специална образователна подкрепа;
 4. Акт за раждане /от който да се вижда, че в годината на постъпване детето е навършило или следва да навърши възрастта , определена в чл.8 от ЗПУО/;
 5. Психолого-педагогическа характеристика от детската градина /за I клас/;
 6. Психолого-педагогическа характеристика от общообразователното училище, в което е пребивавало детето;
 7. Подробно психологическо изследване от център за психично здраве, психодиспансер или детска психиатрична клиника /клиничен психолог/ или Експертни решения на ТЕЛК;
 8. Документация за предоставена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие от училището, в което е бил на ресурсно подпомагане.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения

Специалност: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения с три годишен курс на обучение и придобиване на I степен професионална квалификация

 1. Заявление за приемане /по образец на центъра/;
 2. Удостоверение за завършен VII клас;
 3. Психолого-педагогическа характеристика;
 4. Здравен картон и имунизационен картон;
 5. 4 броя снимки;
 6. Медицински документи /медицински протоколи, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК/, ако има такива;
 7. Копие от лична карта и акт за раждане;
 8. Становище на РЦПППО за обучение в център за специална образователна подкрепа.
Необходими документи - Изображение 1