ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Условия за прием

Приемът на учениците в ЦСОП град Каварна  се осъществява след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение, съгласно ЗПУО и Наредбата за Приобщаващо образование и след представяне на необходимите документи.