ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Мисия

Мисията на Център за специална образователна подкрепа град Каварна е осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП чрез гъвкави модели и начини на работа, базирани на интердисциплинарно участие в безопасна и подкрепяща учебна среда, работа в екип и споделени отговорности. Учениците са с равен достъп до образование и възможност за развитие на индивидуалните способности. Те усвояват знания, умения и отношения според собствените си възможности и потребности, необходими им да се раелизират пълноценно в социума, да се справят с ежедневните дейности, да се трудят и проявяват гражданско съзнание. Съществена част от мисията е насърчаването и осигуряване на условия за личностно израстване и надграждаща професионална квалификация на всеки учител, специалист, служител, което гарантира качествени резултати в подкрепа на учениците. Като общност със споделени ценности и обща цел за нас е важна личната ангажираност и участие на всеки родител.